Algemene voorwaarden

Tripprs B.V. geregistreerd onder: Kamer van Koophandel registratie: 70046751. Opgesteld op 01 november 2017 te Houten.

Artikel 1

Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ‘We’, ‘wij’ en ‘ons’ betekent Tripprs. ‘U’, ‘uw’ en ‘uzelf’ betekent iedereen die een koopovereenkomst sluit met Tripprs.

‘BAGAGE’  betekent uw persoonlijk eigendom dat u meeneemt in verband met uw vlucht en hotel. Tenzij anders aangegeven wordt hiermee niet-ingecheckte bagage bedoeld.

‘BOARDING PASS’ betekent het online document “boarding pass” (of boardingkaart of instapkaart) dat door u, of namens u, voorafgaand aan elke vlucht uitgeprint of elk alternatief document dat door ons wordt aangeleverd of waarvoor wij de instructies verstrekken om dit document zelfstandig te kunnen verwerven.

BOEKINGSBEVESTIGING betekent het document dat u ontvangt dat als bevestiging van de reserveerde reis dient.

‘PASSAGIER’ betekent een persoon die bij ons is opgegeven bij het maken van de reservering als passagier.

Artikel 2

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen ons en u waarop wij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard.
2. De oorspronkelijke tekst van deze algemene voorwaarden is altijd leidend bij de uitleg van de hierin opgenomen bepalingen.
3. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Tijdens het boekingsproces zal altijd de meest recente versie van deze algemene voorwaarden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3

Boekingen, aanbiedingen en offertes
1. Wanneer wordt gesproken in een aanbieding over een 3-daagse reis dan wordt bedoeld ‘2 overnachtingen’. Hetzelfde geldt voor resp. 4, en 5- daagse reizen (3 en 4 nachten). . Wij behouden ten alle tijden het recht om uw boeking af te handelen op de data die u heeft geselecteerd tijdens het maken van uw reservering. De termijn waarbinnen u, na het reserveren op onze website, de boekingsbevestiging ontvangt is slechts een indicatie. Het kan voorkomen dat dit langer duurt dan de opgegeven, indicatieve termijn. Dit is nimmer reden om uw reservering te wijzigen/annuleren.

Artikel 4

Het leveren van de overeenkomst
1. Wij handelen een door u gemaakte reservering af en verlenen deze dienst in uw opdracht. U draagt zelf de verantwoordelijkheid op de juiste wijze een reservering te maken via onze website. In alle gevallen krijgt u hier een bevestigingse-mail van.
2. Na het definitief maken van de bestelling kunt u geen gebruik meer maken van het wettelijke ontbingingstermijn, daar deze is uitgesloten voor diensten betreffende logies en vervoer. Dit houdt in dat u de overeenkomst niet meer kosteloos kunt ontbinden.
3. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste passagiersnamen, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke.
4. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste en geldige reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Wij houden er rekening mee dat een visum ook nodig kan zijn voor het land waar u heen gaat. Mocht dit het geval zijn, wordt U hiervan op de hoogte gesteld, zodat U dit zelf kunt regelen.
5. U kunt er niet vanuit gaan dat personen onder de 18 jaar alleen mogen reizen. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie.
6. De persoon die de reservering maakt dient 18 jaar of ouder te zijn. Door een reservering bij ons te maken, bent u op de hoogte van de van toepassing zijnde voorwaarden en gaat u met deze voorwaarden akkoord.
7. U dient altijd in te stappen op de luchthaven van vertrek zoals weergeven op uw persoonlijke pagina. Kinderen zijn 2 t/m 16 jaar en baby’s 0 t/m 1 jaar op tijdstip van de heenreis (indien de baby tijdens reis 2 jaar wordt kunnen afwijkende tarieven gelden, bel hierover ons Contact Center). Baby’s en kinderen betalen hetzelfde tarief als een volwassene. Het is niet mogelijk baby’s of kinderen na het maken van uw reservering alsnog bij te boeken. Baby’s of kinderen dienen altijd een van de passagiers in de boeking te zijn en onder begeleiding van een volwassene (ouder dan 18) te reizen die in dezelfde boeking zit.
8. Indien u niet zonder hulpmiddelen het vliegtuig in kunt stappen, in uw accommodatie kunt verblijven dient u ons hiervan voorafgaand aan het reserveren van op de hoogte te stellen. In sommige gevallen is het dan niet mogelijk gebruik te maken van een thema of zijn er extra kosten aan verbonden. Wanneer u ons hierover niet informeert en toch een reservering maakt kunt u er niet van uitgaan dat aan uw benodigdheden kan worden voldaan.
9. U erkent dat persoonlijke gegevens aan ons zijn verstrekt voor de volgende doeleinden: het verrichten van een boeking, het verkrijgen van bijkomstige diensten zoals hotelreserveringen, het ontwikkelen en bieden van diensten zoals speciale voorzieningen voor mensen met verminderde mobiliteit, het vergemakkelijken van immigratie- en reis procedures, en het beschikbaar stellen van deze gegevens aan overheidsinstanties, in verband met uw vlucht. Voor deze doeleinden staat u ons toe om dergelijke gegevens bij te houden. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor marketingactiviteiten zonder uw voorafgaande toestemming.
10. Alle niet EU/EER burgers moeten voordat zij een reservering maken bij ons informeren of een visum vereist is voor hun bestemming.
11. Het staat de luchtvaartmaatschappij vrij zwangere vrouwen te weigeren afhankelijk van het aantal weken waarin de zwangerschap zich bevindt, raadpleeg hierover de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.
12. U erkent dat u begrijpt en akkoord gaat met het feit dat bij het boeken niet alle mogelijke bestemmingen zijn uit te sluiten. Slechts een stad van alle Europese steden die mogelijk zijn als bestemming zijn, per reiziger, uit te sluiten.

Artikel 5

Het uitvoeren van de overeenkomst
1. Wij zullen de overeenkomst naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Wij behouden immer het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst derde partijen in te schakelen.
3. U bent verantwoordelijk voor het opgeven van een juist e-mailadres en telefoonnummer zodat alle gegevens u in goede orde kunnen bereiken. Tevens bent u verantwoordelijk voor het in bezit hebben van een goed werkend e-mailaccount en de juiste instellingen voor de SPAM-filter in uw emailaccount zodat e-mail afkomstig van ons niet terecht komt in de SPAM-filter. Kennisgevingen die via e-mail naar u zijn verzonden worden beschouwd als gegeven en ontvangen nadat de email is verzonden door ons. Gegevens als de boarding pass worden door ons in Uw persoonlijke pagina gezet. Deze persoonlijke pagina, met inlogcode, verkrijgt u na uw eerste boeking bij Tripprs via uw e-mailaccount.
4. U vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke u toerekenbaar is.
5. U bent verantwoordelijk om alle instructies gegeven door ons met betrekking tot het thema correct uit te voeren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade voortkomend uit het door u onjuist handelen in strijd met de door ons gegevens instructies met betrekking tot het thema.
6. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste uitvoering van de via ons gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. Wij zijn uiteraard wel verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van onze dienstverlening.
7. Wij houden ons te allen tijde het recht voor om ons na reservering te beroepen op de afgegeven tarieven. Dit kan bijvoorbeeld komen door computerstoringen of onverwachte wijzigingen van luchthavenbelastingen, brandstoftoeslag en veiligheidstoeslagen (‘security taxes’). In geval van een stijging van de brandstoftoeslag, moet deze doorberekening worden voldaan alvorens de boeking wordt vrijgegeven om gebruik van te maken.
8. Het kan voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij een wijziging aanbrengt in uw reisschema. De luchtvaartmaatschappij is hiertoe gerechtigd om dit op ieder moment te doen, maar dient u, zover de wet dit voorschrijft, wel van een alternatief te voorzien. Uit concept oogpunt zullen wij deze schemawijzigingen niet naar het door u opgegeven e-mail adres sturen. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u in ieder geval 1 dag voor vertrek van de vlucht uw persoonlijke pagina raadpleegt. Wanneer er een schemawijziging voordoet op de dag van vertrek dient u er rekening mee te houden dat wanneer de vlucht later vertrekt de originele inchecktijd van de oorspronkelijke vlucht gehandhaafd blijft.
9. U dient er rekening mee te houden dat de meeste maatschappijen kosten rekenen voor het meenemen van bagage. Het is uitsluitend mogelijk extra diensten met betrekking tot uw thema bij ons aan te schaffen (d.w.z. speciale verzoeken hotel) U dient dit bij het maken van de reservering in orde te maken via onze website.
10. Om te kunnen reizen dient u vooraf in te checken en uw instapkaart(en) voor de vlucht af te drukken. Dit is kosteloos en kan op de luchthaven, zowel digitaal als op papier (bij incheckpunten of de instapbalie). Wanneer u dit niet doet betaalt u op de luchthaven het tarief dat de luchtvaartmaatschappij rekent voor het uitgeven van een instapkaart op de luchthaven.
11. Het is niet mogelijk een stoelvoorkeur door te geven voor vluchten of transfers gereserveerd door ons.
12.Wanneer u niet voor de aangegeven deadline heeft ingecheckt bij de luchtvaartmaatschappij dient u de kosten te voldoen die de luchtvaartmaatschappij hiervoor in rekening brengt.

Artikel 6

Wijzigingen en annuleringen
1. Het wijzigen of annuleren van de bij ons aangeschafte thema’s is niet mogelijk tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. De kosten van het annuleren zijn 100% van de aan ons betaalde reissom. Wanneer u elders een annuleringsverzekering heeft afgesloten kunnen wij u voorzien van informatie waarmee u een annuleringsbevestiging verkrijgt, om hiermee aan te tonen dat u geen gebruik meer zal maken of gemaakt heeft van uw thema
2. Indien u op enige wijze vertragingskosten of andere kosten veroorzaakt bij ons of de door ons inschakelde partijen om de overeenkomst te kunnen uitvoeren zullen deze geheel op u verhaald worden.
3. Indien wij met u overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. In dit geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zijn deze voor 100% voor uw rekening

Artikel 7

Reissom
1. Beide partijen zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste reissom overeenkomen.
2. De reissom is en eventuele kostenberamingen zijn inclusief.
3. De reissom die wij aan u rekenen is in beginsel altijd exclusief belastingen op plaats van bestemming mits anders vermeld is in de aanbieding of in uw reisdocumenten.
4. Tevens is de reissom die wij aan u rekenen exclusief kosten als een eventueel visum etc.

Artikel 8

Betaling
1. Nadat u een reservering gemaakt heeft en daarbij het volledige bedrag betaald is, zullen wij tot actie overgaan, met betrekking tot het geboekte thema.
2. Betaling dient te geschieden op de door ons beschikbaar gestelde mogelijkheden.
3. Wij hebben het recht de door u gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien u een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wij kunnen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9

Geschillen
1. Klachten over een door ons gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk twee weken na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot twee weken na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden worden ingediend. Wilt u een klacht indienen i.v.m. de dienstverlening van de luchtvaartmaatschappij, dan verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende luchtvaartmaatschappij. U krijgt binnen twee weken antwoord op uw e-mail.

Artikel 10

Aansprakelijkheid
1. Indien wij aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. De aansprakelijkheid van Tripprs is beperkt tot directe schade als gevolg van het aan haar toerekenbare tekortkomen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid gemaximeerd is tot tweemaal het netto bedrag met betrekking tot de betreffende diensten met een maximum van € 1.000,-
3. U bent altijd verantwoordelijk voor het in orde hebben van reisdocumenten zoals paspoorten en visums. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel veroorzaakte schade door problemen omtrent de toegang tot een land. Wel informeren wij u voorafgaand, gerelateerd aan uw thema, welke visa u dient te regelen.

Artikel 11

Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn de verplichtingen na te komen.
2. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verplichtingen hadden moeten nakomen.In geval van annulering door een vervoerder veroorzaakt door overmacht situaties zoals staking, weer- en natuurrampen zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortkomende kosten.

Artikel 12

Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, wij gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ons ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 14

Toepasselijk recht
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de Klant en Tripprs waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands Recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan – naar aanleiding van een gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking – zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Utrecht, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.