Algemene voorwaarden.

Tripprs B.V. geregistreerd onder: Kamer van Koophandel
registratie: 70046751. Opgesteld op 01 juni 2019 te Houten.

Artikel 1: Inleidende bepalingen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking tussen u en Tripprs .
1.2. De essentie van een reis bij Tripprs is dat je in onzekerheid verkeert over de bestemming van de reis, de accommodatie, de beschikbaar zijnde voorzieningen en alle andere factoren die invloed kunnen hebben op (de beleving van) de reis. U bent zich bewust van deze onzekerheden en aanvaardt deze onzekerheden dan ook. Nimmer kunnen deze onzekerheden aanleiding zijn de betaling terug te vorderen.

Artikel 2: Boekingsproces

2.1. Het maken van een reservering geschiedt via de website Tripprs.nl.
2.2. De reservering dient bij voorkeur gemaakt te worden door iemand van 18 jaar of ouder, dan wel met schriftelijke toestemming van een ouder of voogd.
2.3. Betaling dient te geschieden op de door Tripprs beschikbaar gestelde mogelijkheden op de website Tripprs.nl.
2.4. Nadat u het volledige bedrag betaald heeft, komt de overeenkomst tot stand en zal Tripprs overgaan tot het (laten) boeken van uw thema-reis, overeenkomstig de door u verstrekte gegevens. U draagt zelf de verantwoordelijkheid om de juiste gegevens op te geven via onze website. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste passagiersnamen, e-mailadres(sen), telefoonnummer en dergelijke. Het is in beginsel niet mogelijk om na het maken van uw reservering alsnog personen bij te boeken, tenzij Tripprs hiermee alsnog akkoord gaat.
2.5. Na uw reservering ontvangt u zo spoedig mogelijk een boekingsbevestiging. Na uw reservering is wijziging of annulering niet meer mogelijk, tenzij Tripprs hiermee alsnog akkoord gaat.

Artikel 3: Reis

3.1. U bent verantwoordelijk om de juiste en geldige reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen en dergelijke) mee te nemen.
3.2. Drie dagen voor vertrek ontvangt u per e-mail de inloggegevens van uw persoonlijke pagina op de website van Tripprs. Daarop is weergegeven vanaf welke luchthaven u dient te vertrekken en hoe laat u op de luchthaven dient te zijn. Tevens is de weersverwachting van de bestemmingslocatie weergegeven. Op deze pagina worden voorts overige instructies voor de reis gegeven.
3.3. Indien u niet zonder hulpmiddelen het vliegtuig in kunt stappen, in uw accommodatie kunt verblijven of iets dergelijks, dient u Tripprs hiervan voorafgaand aan het reserveren op de hoogte te stellen. In sommige gevallen is het dan niet mogelijk gebruik te maken van een thema of zijn er extra kosten aan verbonden.
3.4. Tripprs wijst u erop dat sommige luchtvaartmaatschappijen zwangere vrouwen kunnen weigeren afhankelijk van het aantal weken waarin de zwangerschap zich bevindt. In het voorkomende geval dient u met Tripprs contact op te nemen.

Artikel 4: Het uitvoeren van de overeenkomst

4.1. Tripprs zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2. Tripprs behoudt het recht voor om voor de uitvoering van de overeenkomst derde partijen in te schakelen.
4.3. U bent verantwoordelijk voor het bezitten van een goed werkend e-mailaccount inclusief de juiste instellingen voor het SPAM-filter, zodat e-mails afkomstig van Tripprs niet terecht komen in een SPAM-filter. E-mails die Tripprs heeft verzonden aan het door u opgegeven e-mailadres, worden geacht door u te zijn ontvangen.
4.4 Gegevens als de boardingpass worden door Tripprs in Uw persoonlijke pagina gezet circa 2 á 3 uur voor vertrek.
4.5. U dient alle instructies welke door Tripprs zijn gegeven correct uit te voeren.
4.6. Tripprs behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijs te wijzigen indien sprake is van evidente computerstoringen, onverwachte wijzigingen van luchthavenbelastingen, brandstoftoeslag en veiligheidstoeslagen (‘security taxes’). In geval van een stijging van de brandstoftoeslag, moet deze doorberekening worden voldaan alvorens de boeking wordt vrijgegeven om gebruik van te maken. Indien een prijsverhoging wordt doorgevoerd en u bent het daarmee niet eens, dan heeft u het recht de reis te annuleren.
4.7. Het kan voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij een wijziging aanbrengt in uw reisschema. Uit concept oogpunt zal Tripprs deze schemawijzigingen op uw persoonlijke pagina weergeven. U dient in ieder geval 1 dag voor vertrek van uw vlucht uw persoonlijke pagina te raadplegen.
4.8. De boardingpass voor de incheckte reizigers worden weergegeven op de persoonlijke pagina van de website.

Artikel 5: Aansprakelijkheid Tripprs

5.1. De aansprakelijkheid van Tripprs is beperkt tot een bedrag van € 300,- (zegge: driehonderd euro) per reisdag per reiziger. In geen enkel geval zal de schadeloosstellingsplicht van Tripprs het bedrag van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) overstijgen op welke manier dan ook.
5.2. Tripprs is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade hoe ook genaamd.
5.3. U bent altijd verantwoordelijk voor het in orde hebben van reisdocumenten zoals paspoorten en visums. Tripprs niet verantwoordelijk voor eventueel veroorzaakte schade door problemen omtrent de toegang tot een land of andere problemen hieromtrent.
5.4. Tripprs is niet aansprakelijk voor onjuiste uitvoering van de gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing.

Artikel 6: Klachten

6.1. Indien zich een situatie voordoet waarover u een klacht wilt indienen dient hij zich -in deze volgorde- te melden bij alle onderstaande instanties of personen:
A: de betrokken dienstverlener;
B: de reisleiding;
C: de directie van Trippers.
6.2. Tripprs streeft ernaar om eventuele klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Artikel 7: Overige

7.1. U dient er rekening mee te houden dat de meeste maatschappijen kosten rekenen voor het meenemen van bagage.
7.2. Het is uitsluitend mogelijk extra diensten met betrekking tot uw thema bij Tripprs aan te schaffen (d.w.z. speciale verzoeken hotel) U dient dit bij het maken van de reservering in orde te maken via onze website.
7.3. Het is niet mogelijk een stoelvoorkeur door te geven.
Baby’s en kinderen betalen hetzelfde tarief als een volwassene.
7.4. Een 3-daagse reis houdt in 2 overnachtingen. Een 4-daagse reis houdt in 3 overnachtingen. Een 5-daagse reis houdt in 4 overnachtingen etc.
7.5. Slechts één stad is per reiziger als mogelijke bestemming uit te sluiten.

Artikel 8: Forumkeuze en toepasselijk recht

8.1. Op deze overeenkomst is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing, behoudens voor zover internationale wetgeving uitsluiting onmogelijk maakt.
8.2. De bevoegde rechter te Rechtbank Midden-Nederland, zittingslocatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen, indirect of direct voortvloeiende uit de overeenkomst, behoudens voor zover dwingendrechtelijke competentieregels een dergelijke kennisname niet toestaan.